STTKý hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1 16-ĐA/TU 30/11/2022 Đề án xây dựng Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi đạt các tiêu chí trường chính trị chuẩn mức I, giai đoạn 2022 - 2026, định hướng xây dựng đạt chuẩn mức 2 vào năm 2030
2 Biểu mẫu 19-QC/TU 16/8/2022 Biểu mẫu kèm theo Quy chế 19
3 19-QC/TU 16/8/2022 Quy chế Quản lý đào tạo lý luận chính trị trong hệ thống chính trị của tỉnh
4 10145-QĐ/HVCTQG 30/6/2022 về việc ban hành Quy chế Tuyển sinh và Đào tạo Cao cấp lý luận chính trị
5 9085-QĐ/HVCTQG 11/5/2022 Quyết định ban hành Quy chế Hội thi giảng viên dạy giỏi các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
6 8679-QĐ/HVCTQG 8/4/2022 ban hành Quy định đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến của Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
7 8678-QĐ/HVCTQG 8/4/2022 ban hành Quy định đánh giá chất lượng đào tạo Trung cấp lý luận chính trị của Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
8 57-QĐ/TW 8/2/2022 Về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị
9 Quy chế TTr kèm theo QĐ 6468-QĐ/HVCTQG 21/12/2021 Quy chế thanh tra hoạt động đào tạo, bồi dưỡng
10 Quy chế NCKH kèm theo QĐ 6468-QĐ/HVCTQG 21/12/2021 Quy chế nghiên cứu khoa học
11 Quy chế GV kèm theo QĐ 6468-QĐ/HVCTQG 21/12/2021 Quy chế Giảng viên
12 Quy chế ĐT kèm theo QĐ 6468-QĐ/HVCTQG 21/12/2021 Quy chế đào tạo trung cấp lý luận chính trị
13 Quy chế BD kèm theo QĐ 6468-QĐ/HVCTQG 21/12/2021 Quy chế quản lý hoạt động bồi dưỡng
14 6468-QĐ/HVCTQG 21/12/2021 ban hành Bộ quy chế đào tạo, bồi dưỡng của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
15 37-QĐ/TW 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm
16 89/2021/NĐ-CP 18/10/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
17 01-HD/TW 28/9/2021 một số vấn đề cụ thể thi hành điều lệ Đảng
18 225-QĐ/TCT 17/9/2021 ban hành Quy định về đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến của Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi
19 24-QĐ/TW 30/7/2021 thi hành Điều lệ Đảng
20 22-QĐ/TW 28/7/2021 vê công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
  1    2    3